AKTIVIRAJTE FOTOSINTEZU DO MAKSIMUMA

Primenom gvožđa Ferrus 648 dobijate rezultat kakav želite da vidite

Ferrus 648 (gvožđe – Fe)

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Ferrus 648:
Gvožđe (Fe) – 6% helatizovano sa o-o EDDHA (4,8%)
Visoka efikasnost u suzbijanju hloroze, dovodi do ozelenjavanja za samo 3-5 dana
Velika rastvorljivost i maksimalna čistoća – rastvorljivost na 200C: max. 300gr/l, pH: 7.5

Visok nivo orto-orto izomera (4,8%)
Gvožđe (Fe) Ferrus 648 je dozvoljeno za upotrebu u organskoj poljorpivredi u EU
Primena: preko zemljišta i preko lista

Gvožđe Ferrus 648 spada u čvrsta neorganska đubriva vezanim sa orto-orto EDDHA helatorom, koji omogućava dugotrajno usvajanje i visoku dostupnost, što je posebno značajno pri preventivnoj, a još više pri kurativnoj prihrani useva ovim mikroelementom.

Objašnjenje
(Orto izomer formira 6 veza i zbog toga je u potpunosti zaštićen od vezivanja u karbonatnim zemljištima, za razliku od đubriva sa Para izomerom koji poseduju 5 veza i jednu slobodu koja uvek reaguje.)
Gvožđe Ferrus 648 se primenjuje za otklanjanje nedostataka u voćarskim kulturama (jabučastom i drugom drvenastom voću i kod jagodastih vrsta), povrtarskim i ratarskim kulturama, zasadima vinove loze, ukrasnog bilja, kao i u rasadima i to na svim tipovima zemljišta, pogotovo ako u njima nedostaje gvožđe.

Uloga gvožđa u biljnoj ishrani

Gvožđe (Fe) je uključeno u proces stvaranja hlorofila, usled čijeg nedostatka dolazi do pojave hloroze koja se lako uočava kod biljaka osetljivih na nedostatak ovog elementa. Posebno je izraženo kod biljaka koje rastu na karbonatnim zemljištima. Gvožđe takođe ulazi u mnoge enzimske procese vezane za transfer energije, redukciju nitrata i fiksaciju azota, kao i formiranje lignita.
Nedostatak gvožđa se najčešće manifestuje žućenjem listova zbog smanjenja nivoa hlorofila. Žućenje se prvo manifestuje na mlađem gornjem lišću između nerava. Teži nedostaci gvožđa prouzrokuju kompletnu promenu boje, od žute, do gotovo bele.
Nedostatak gvožđa se često sreće na alkalnim zemljištima, sa visokom pH, s tim da neka kisela, peščana zemljišta sa nedostatkom organske materije, takođe mogu imati smanjen nivo gvožđa. Negativno utiče i visok nivo dostupnog fosfora, magnezijuma i cinka. Hladno i kišno vreme smanjuje nivo gvožđa, posebno na zemljištima koja su na granici, dok je na slabo aerisanim i kompaktnim zemljištima, njegovo usvajanje smanjeno od strane biljaka.

Primena đubriva na bazi gvožđa Ferrus 648

Gvožđe se primenjuje na početku vegetacione sezone na siromašnim zemljištima, gde spadaju karbonatna i neka kisela zemljišta, sa manjim sadržajem organske materije.
Gvožđe se koristi preko lista (folijarno) u dozi od 1-2 kg po hektaru, razbacivanjem po celoj površini (ili u trake), kao i zalivanjem (fertirigaciom) u dozi od 5-30 kg po hektaru, rastvoreno u količini vode karakterističnoj za svaku kulturu.

Primena gvožđa (Fe) preko zemljišta i doze

Preventivna primena gvožđa navodnjavanjem za sve voćarske kulture od 5–8 kg po hektaru
Kurativna primena gvožđa navodnjavanjem za sve voćarske kulture od 10-30 kg po hektaru
Primena gvožđa na jagodama 3–5 kg po hektaru na početku vegetacije i nakon prvog branja
Primena gvožđa u hortikulturi 1–2 gr po biljci
Primena gvožđa za travnjake 2–5 kg po hektaru

Primena gvožđa (Fe) preko lista i doze

Tolerisano je 1–2 kg/ha bez pojave fitotoksičnosti, osim kod voća osetljivog na pojavu mrežice na plodovima. Može prouzrokovati oštećenje na listu, ako se koristi po toplom i sunčanom vremenu. Broj tretmana zavisi od potreba biljaka.

Kompatibilnost

Uvek raditi test kompatibilnosti sa drugim hemikalijama.
Ferrus 648 je kompatibilno sa gotovo svim fungicidima i insekticidima.
Ferrus 648 nije kompatibilno sa fosfornim, kalcijumovim i kalijumovim folijarnim đubrivima.

Napomena:

Pri primeni Ferrus 648 nema posebnih opasnosti na životnu okolinu i zdravlje ljudi koji rukuju ovim đubrivom ukoliko se poštuju ograničenja navedena u uputstvu za upotrebu.